تبلیغات
منبع کلیه موضوعات روانشناسی - حافظه و طبقه بندی آن

حافظه و طبقه بندی آن

جمعه 27 آبان 1390  11:43 ق.ظ

نوع مطلب :موضوعات متفرقه ،

حافظه و طبقه بندی آن

حافظه: به قابلیت مغز در اندوزش، نگه داری و یادآوری اطلاعات اطلاق میگردد.

مراحل شكل گیری و بازیابی حافظه

1- رمز گردانی(ENCODING):به پردازش و ادغام اطلاعات دریافتی اطلاق میگردد.

2- اندوزش و یا یادسپاری(STORAGE):به ثبت پایدار اطلاعات رمزگردانی شده اطلاق میگردد.

3- یادآوری و یا بازیابی(RETRIEVAL/RECALL):به فراخوانی اطلاعات اندوخته شده اطلاق میگردد.

طبقه بندی حافظه بر اساس مدت زمان نگه داری اطلاعات

1- حافظه حسی(SENSORY MEMORY): نخستین مرحله پردازش اطلاعات است. هنگامی كه محركات بیرونی توسط حواس دریافت میگردند. مدت زمان نگه داری اطلاعات در این حافظه از چند میلی ثانیه تا چند ثانیه متغیر است. این حافظه برای هر كانال حسی وجود دارد. حافظه ICONIC برای محركات دیداری، حافظه ECHOIC برای محركات شنیداری و حافظه HAPTIC برای حس لامسه. حافظه حسی بخشی از فرآیند ادراك میباشد. گنجایش حافظه حسی بسیار زیاد میباشد اما مانند حافظه بلند مدت نامحدود نیست.

2- حافظه كوتاه مدت(SHORT-TERM MEMORY): با "توجه" و "دقت كردن" اطلاعات از حافظه حسی به حافظه كوتاه مدت انتقال می یابد. مدت زمان نگه داری اطلاعات در حافظه كوتاه مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر میباشد. تغییر در اتصالات و پیوندهای نورونی بطور موقت و گذرا حافظه كوتاه مدت را پدید می آورد. حافظه كوتاه مدت به مثابه یك دفترچه یادداشت موقت میباشد. ظرفیت حافظه كوتاه مدت كه به فراخنای حافظه(MEMORY SPAN) موسوم است در افراد مختلف متفاوت میباشد. فراخنای حافظه معمولا برای ارقام 7 ماده، برای حروف 6 ماده و برای واژه ها 5 ماده میباشد. فراخنای حافظه برای ارقام بدین معنی است كه فرد میتواند تا 7 رقم پیاپی را پس از شنیدن بطور صحیح بازگو كند. اما اخیرا صاحبنظران فراخنای حافظه را در حدود 4 ماده (واحد) اطلاعات تخمین میزنند. در صورت عدم مرور ذهنی و تكرار محتوای حافظه كوتاه مدت، اطلاعات محو شده و زوال می یابند. ظرفیت حافظه كوتاه مدت را میتوان با روش تقطیع(CHUNKING) افزایش داد. در این روش اطلاعات به واحد های كوچك تقسیم بندی میگردند. حافظه كوتاه مدت فرار بوده وبرای رفع نیازهای آنی وفوری بكار میرود. رمز گردانی در حافظه كوتاه مدت عمدتا شنیداری میباشد.

3- حافظه فعال(WORKING MEMORY): حافظه فعال یك اصطلاح نو میباشد. دانشمندان حافظه فعال را جایگزین حافظه كوتاه مدت كرده اند چراكه حافظه كوتاه مدت نمیتواند یك حافظه منفعل باشد و دستكاری اطلاعات نیز در آن صورت میگیرد. از اینرو ظرفیت حافظه كوتاه مدت جای خود را به ظرفیت پردازش داده است. حافظه فعال در واقع تلفیقی است از حافظه كوتاه مدت و عنصر توجه برای انجام تكالیف ذهنی خاص. بنابراین حافظه فعال یك سیستم فعال وپویایی است كه برای اندوزش و دستكاری موقتی اطلاعات  و بمنظور انجام تكالیف شناختی پیچیده نظیر یادگیری، استدلال، ادراك و تفكر كردن بكار میرود. هنگامی كه شما اطلاعاتی را مرور ذهنی، بازیابی و یادآوری میكنید در واقع آن اطلاعات از حافظه بلند مدت به حافظه فعال شما انتقال می یابند. همچنین حافظه فعال بطور فعال در ارتباط با اطلاعاتی است كه میخواهند به حافظه بلند مدت منتقل گردند. در مجموع سرحد مشخصی نمیتوان میان حافظه ها و افكار تعیین كرد. در هر فرآیندی كه نیاز به استدلال دارد (مثل خواندن، نوشتن و محاسبات ذهنی) حافظه فعال درگیر میباشد. مثل تكرار فهرستی از ارقام كه برای شما خوانده میگردد و شما میبایست آنها را عكس ترتیب اولیه شان (بطور معكوس) بازگو كنید و یا ترجمه همزمان ویا رانندگی.

4- حافظه بلند مدت(LONG-TERM MEMORY): با تكرار و مرور ذهنی اطلاعات از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال می یابند. ظرفیت حافظه بلند مدت بر خلاف حافظه كوتاه مدت نامحدود میباشد. مدت نگه داری اطلاعات نیز از چند روز تا چند سال و بعضا تا آخر عمر متغیر میباشد. حافظه بلند مدت زمانی شكل میگیرد كه اتصالات نورونی خاصی بطور دایمی و پایا تقویت شده باشند. ثابت گردیده پروتئین CYPIN با افزایش انشعابات دندریتها و شكل گیری سیناپسهای جدید اتصالات بین سلولهای عصبی (نورونها) را افزایش و تقویت میكند.

 

طبقه بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعات در حافظه بلند مدت

1- حافظه اظهاری و یا آشكار(DECLARATIVE/EXPLICIT): این حافظه نیاز به یادآوری آگاهانه و هشیارانه دارد. فرآیند یادگیری در حافظه آشكار خودآگاه است. برای بازیابی آن به محركات مختصر و سرنخ ها نیاز است. به دو زیر مجموعه تقسیم بندی میگردد:

* حافظه معنایی(SEMANTIC MEMORY): دانش عمومی ما از جهان پیرامون را در برمیگیرد. شامل واژه ها، ایده ها، مفاهیم، ساختارها و نمادهای كلامی میباشد. حافظه معنایی یك حافظه مرجع میباشد.حافظه معنایی مستقل از بافتار زمان و مكان میباشد.حافظه معنایی رمز گردانی انتزاعی دانش است.

* حافظه رویدادی(EPISODIC MEMORY): این حافظه رویدادها و تجارب سریالی(زنجیره ای) را در برمیگیرد. این حافظه به بافتار زمان و مكان وابسته است. حافظه رویدادی همان حافظه شخصی هر فرد میباشد مثل احساسات و هیجانات مربوط به یك زمان و مكان خاص. حافظه اتوبیوگرافیك نیز زیر مجموعه این حافظه میباشد كه به حافظه یك رویداد خاص در زندگی شخصی فرد دلالت دارد. مثل: تاریخ یك رویداد مهم ملی، غذایی كه دیشب میل كرده اید، نام یك همكلاسی قدیمی. در مجموع حافظه رویدادی عبارت است از به خاطر سپردن رویدادها به علاوه كل بافتار پیرامون آن.

2- حافظه روندی و یا ضمنی(PROCEDURAL/IMPLICIT):این حافظه به یادآوری خودآگاه و هشیارانه متكی نیست. فرآیند یادگیری در حافظه ضمنی ناخودآگاه است. بیان گفتاری در آن درگیر نبوده و شامل مهارتهای حركتی میباشد .مثل راندن دوچرخه و یا نواختن پیانو. واكنشهای هیجانی شرطی شده نیز در این دسته جای دارند.

تقسیم بندی حافظه بر اساس جهت زمانی

1- حافظه گذشته نگر(RETROSPECTIVE):در این حافظه موضوعی كه باید یادآوری گردد مربوط به گذشته است.

2- حافظه آینده نگر(PROSPECTIVE MEMORY):در این حافظه موضوعی كه باید یادآوری گردد مربوط به آینده است.

مركز حافظه در مغز كجاست؟

مركز منفرد و خاصی در مغز برای حافظه وجود ندارد اما لوب پیشانی مغز، هیپوكامپ و آمیگدال نقش بارزتری در فرآیند حافظه دارند.

نكته:نقش مرور كردن یكی حفظ اطلاعات در حافظه كوتاه مدت و دیگری انتقال اطلاعات  به حافظه بلند مدت است.

نكته: باز شناسی سهل تر از یادآوری است. بازشناسی مثل آزمونهای تستی و چند گزینه ای و یادآوری مانند آزمونهای تشریحی است. و به همین خاطر است كه آزمونهای چند گزینه ای آسانتر از آزمونهای تشریحی است.

مكانیسم اصلی حافظه چیست؟

پیوند و یا وابسته سازی(ASSOCIATION): به برقراری پیوند  معنا دار مطالب (اطلاعات) جدید با دانسته های (اطلاعات) قبلی اطلاق میگردد.

فراموشی و خطاهای حافظه

خطا در هر مرحله از رمز گردانی، اندوزش و بازیابی میتواند منجر به فراموشی و یا كژتابی و تحریف حافظه گردد.

1- علت فراموشی در حافظه حسی: بی توجهی و بی دقتی.

2- علت فراموشی در حافظه كوتاه مدت: گنجایش محدود آن-جایگزین شدن اطلاعات -عدم مرور ذهنی-محو اثر به خاطر گذر زمان.

3- دلایل فراموشی در حافظه بلند مدت:

* محو و زوال(DECAY):به از دست رفتن حافظه به مرور زمان اطلاق میگردد.علت صرفا گذر زمان است.

* تداخل(INTERFERENCE): از دست رفتن حافظه به علت حضور و تداخل خاطرات دیگر (به علت رقابت اطلاعات با یكدیگر):

1- بازداری پیش گستر(PROACTIVE):خاطرات  گذشته موجب از دست رفتن خاطرات جدید  میشوند. یادگیریهای قبلی مانع یادآوری مطالب جدید میشود.

2- بازداری پس گستر(RETROACTIVE): خاطرات جدید موجب از دست رفتن خاطرات گذشته میشوند. یادگیریهای جدید مانع یادآوری مطالب گذشته میشود.

* حواس پرتی(ABSENT-MINDEDNESS): به اشكال در ایجاد حافظه موثق و قابل اطمینان در همان وهله نخست، یعنی در مرحله رمز گردانی اطلاعات، اطلاق میگردد. هنگامی كه ما به اندازه كافی توجه و دقت مبذول مواد (مطالب) نمیكنیم رمزگردانی ما ناكارآمد خواهد بود. در این حالت حافظه محو نگردیده بلكه اطلاعات اصلا در حافظه بلند مدت رمزگردانی نشده اند.

* بازداری و یا سد شدن(BLOCKING) : در این حالت خاطرات دست نخورده وجود دارند، اما دسترسی به آنها ممكن نیست. شاید سرنخ های كافی برای سوق دادن ما بسوی اطلاعات مربوطه در اختیار نباشد و یا دیگر آیتمها (مواد) را یادآوری میكنیم كه با یادآوری خاطره دلخواه تداخل می یابد. این همان اصطلاح "نوك زبانم هست" میباشد كه تنها بخشی از حافظه بازیابی میشود و نه تمام آن.

* نسبت و یا اسناد نادرست(MISATTRIBUTION): در این حالت اطلاعات بدرستی یادآوری میشوند اما به بافتار (زمان، مكان و شخص) غلط منسوب میگردند. مثلا: خواهر شما ماجرای جالبی را برای شما تعریف میكند پس از چند روز شما در حضور همكار خود بخشی از آن را بازگو میكنید به تصور اینكه همكارتان آن ماجرا را برای شما تعریف كرده بوده است.

* تلقین پذیری (SUGGESTIBILITY): تلقینات ذهنی میتواند در یادآوری خاطرات تاثیر گذار باشد. نحوه توصیف یك تصادف میتواند در شهادت شاهدان عینی آن تصادف تاثیر مستقیم بگذارد. وقتی یك تصادف "مرگبار" توصیف میگردد شاهدان هنگام یادآوری، صحنه تصادف را اغراق آمیزتر از آنچه كه بوده بازگو میكنند.

* حافظه گزینشی(SELECTIVE MEMORY): در این حالت افراد صرفا جنبه های خوب و یا بد رویدادهای گذشته را به خاطر می آورند. مثلا افراد بد بین و یا افسرده تنها رویدادهای منفی گذشته را بخاطر می آورند. باورها، نگرشها و تعصبات در یادآوری خاطرات تاثیر گذار است.

* سركوب و واپس زنی(SUPPRESION): به سركوب خاطرات ناخوشایند اطلاق میگردد. فرد سعی میكند این خاطرات را در ضمیر ناخودآگاه خود نگه دارد.

* ضایعات مغزی، آلزایمر، شوكهای عصبی، افسردگی و اضطراب نیز میتوانند منجر به فراموشی شوند.

نكته: علاقه مندی لازمه "توجه و تمركز" و "توجه و تمركز" لازمه یادگیری و یادسپاری است.

نكته: رمزگردانی ساختاری (تاكید بر مشخصات ساختاری و فیزیكی محركات)، رمز گردانی آوایی یا صوتی (تاكید بر صدای واژه ها) و رمزگردانی معنایی (تاكید بر معنی ومفهوم)، از درجات پردازش در رمزگردانی میباشند كه در این میان رمزگردانی ساختاری سطحی و رمزگردانی معنایی پردازش عمیق محسوب میگردد.

نكته: هنگامی كه یك رشته اطلاعات و یا رویدادها در توالی یكدیگر رمزگردانی میگردند، گاهی اوقات احتمال یادآوری مواد ابتدایی بیشتر است كه به اثر تقدم(PRIMACY  EFFECT) شهرت دارد و یا احتمال یادآوری در مواد انتهایی رشته بیشتر است كه اثر تاخر(RECENCY EFFECT) نامیده میگردد.

نكته:یادگیری همان انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت است


نوشته شده توسط: پیمان کوره پز | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: حافظه ، تعریف حافظه ، حافظه چیست ، بازیابی حافظه ، انواع حافظه ، دلایل فراموشی ،
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:18 ب.ظ

Incredible plenty of terrific information.
can i take cialis and ecstasy buying cialis overnight cialis bula we recommend cialis best buy acheter cialis meilleur pri click here to buy cialis cialis pas cher paris cialis 10mg prix pharmaci recommended site cialis kanada the best choice cialis woman
http://cialisbuys.com/
جمعه 23 شهریور 1397 05:51 ب.ظ

Valuable postings. With thanks!
cialis super acti tadalafil 20mg we like it safe cheap cialis rezeptfrei cialis apotheke prix de cialis cialis uk next day preis cialis 20mg schweiz cialis authentique suisse cialis purchasing cialis professional yohimbe
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:50 ق.ظ

Regards. Valuable information.
wow look it cialis mexico cialis 30 day trial coupon enter site natural cialis cialis kaufen how to purchase cialis on line cialis en mexico precio generic cialis in vietnam cialis 5mg billiger cialis cuantos mg hay cialis per paypa
canadian pharmacies online
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:03 ب.ظ

Thank you, Valuable information!
canadian online pharmacies legitimate canada drug canada pharmacies pharmacy canada reviews canadian online pharmacies buy vistagra usa canadian pharmacies shipping to usa canadian rx world pharmacy canadian drug store drugs for sale usa
viagra canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:26 ق.ظ

Wow all kinds of helpful material!
buy generic viagra uk where can i buy viagra online uk get viagra where can i buy the cheapest viagra buy viagra 100mg viagra cheap levitra how get viagra viagra to buy uk where do you buy viagra is it legal to buy viagra
Cialis prices
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:54 ب.ظ

You expressed it really well!
cialis manufacturer coupon dose size of cialis cialis dosage recommendations tarif cialis france comprar cialis navarr venta de cialis canada cialis pills price each cialis para que sirve tarif cialis france cialis generique
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:21 ق.ظ

Cheers! Plenty of content!

chinese cialis 50 mg tadalafil interactions for cialis canadian cialis how do cialis pills work venta de cialis canada weblink price cialis cialis alternative cialis per paypa cialis per paypa
viabiovit.com/online-pharmacy-with-paypal.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:36 ق.ظ

Great content. Thanks.
do you need a prescription to buy viagra viagra for sale online where can i get viagra online viagra or sildenafil where to buy viagra from buy viagra pills online viagra best buy order viagra online without prescription price of viagra how old to buy viagra
Buy generic cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:25 ب.ظ

Useful content. Thanks!
cialis generico milano cialis generic precios de cialis generico cialis super acti buy name brand cialis on line only best offers cialis use cialis arginine interactio cialis therapie effetti del cialis we like it cialis price
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:39 ق.ظ

Kudos, A good amount of write ups.

costo in farmacia cialis the best site cialis tablets cialis therapie brand cialis nl click now cialis from canada prix cialis once a da cialis super acti cialis daily dose generic cialis daily new zealand price cialis per pill
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:48 ق.ظ

You said it very well..
generic cialis with dapoxetine brand cialis nl cialis coupons printable link for you cialis price cialis patent expiration canadian cialis cialis pills in singapore cialis wir preise enter site 20 mg cialis cost cialis kaufen bankberweisung
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:12 ب.ظ

You said it perfectly.!
prezzo di cialis in bulgaria buy cialis uk no prescription buying cialis in colombia cialis prices in england 5 mg cialis coupon printable achat cialis en itali wow look it cialis mexico cialis 20 mg effectiveness tadalafil generic pastillas cialis y alcoho
Viagra generico online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:57 ق.ظ

Truly all kinds of amazing advice.
vigara buying viagra online uk buy real viagra online usa buying cheap viagra online can you buy viagra in stores viagra dosage pharmacies buy pharmaceutical viagra get viagra online prescription viagra prices uk
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 05:52 ب.ظ

Really quite a lot of awesome advice.
cialis from canada cialis sans ordonnance buy cialis cialis qualitat generic cialis how does cialis work safe dosage for cialis buying brand cialis online cialis professional yohimbe can i take cialis and ecstasy
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:17 ب.ظ

Position clearly regarded..
cilas cost of cialis per pill cialis reviews tadalafil 20 mg india cialis 100mg cost buy cialis brand cialis nl cialis 5mg billiger cialis generique cialis flussig
Cialistet
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:43 ب.ظ

Helpful posts. Many thanks.
effetti del cialis buy brand cialis cheap discount cialis click here cialis daily uk cialis 20 mg effectiveness cialis coupons printable generic cialis 20mg uk we like it cialis price cialis name brand cheap venta cialis en espaa
foot pain at night
دوشنبه 5 تیر 1396 03:29 ق.ظ
Hello there, You've done an incredible job. I'll certainly digg it and personally suggest to my friends.
I am confident they'll be benefited from this site.
keisharycroft.wordpress.com
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:58 ب.ظ
Hi, I do believe your web site might be having web browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks
fine but when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping
issues. I just wanted to give you a quick heads up!
Aside from that, great website!
r
دوشنبه 21 اسفند 1391 08:49 ق.ظ
matlab besiyar mofid bod. ba tashakor
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر